آیا لیزر موهای زائد سرطان زاست؟

آیا لیزر موهای زائد سرطان زاست و آیا لیزر موهای زائد درد دارد؟ خیر این امکان وجود ندارد شایعه های زیادی در این مورد به وجود آمده که کذب است و عوام فریب. انرژی نور لیز، در واقع سطحی است و در سطح پوست باقی می ماند و در عمق پوست نمیرود این امواج تا پیاز مو سرایت دارند نه بیشتر.آیا لیزر موهای زائد سرطان زاست و آیا لیزر موهای زائد درد دارد؟ خیر این امکان وجود ندارد شایعه های زیادی در این مورد به وجود آمده که کذب است و عوام فریب. انرژی نور لیز، در واقع سطحی است و در سطح پوست باقی می ماند و در عمق پوست نمیرود این امواج تا پیاز مو سرایت دارند نه بیشتر.آیا لیزر موهای زائد سرطان زاست و آیا لیزر موهای زائد درد دارد؟ خیر این امکان وجود ندارد شایعه های زیادی در این مورد به وجود آمده که کذب است و عوام فریب. انرژی نور لیز، در واقع سطحی است و در سطح پوست باقی می ماند و در عمق پوست نمیرود این امواج تا پیاز مو سرایت دارند نه بیشتر.
ادامه مطلب