روشهای ترکیبی FIT و FUT

روشهای ترکیبی FIT و FUT

 

 کاشت مو در حال حاضر بصورت دو روش انجام میشود که اول برداشت به روش FIT و FUT نام دارد برداشت مو معمولا دو مرحله ای است یعنى با روش fut حدود 2500-1500 گرافت از طریق برش پشت سر برداشته مى شود و در قسمت جلوى سر كاشته مى شود سپس در روز بعد با روش fit از اطراف برش و از قسمت هاى كنار سر حدود 2000-1000 گرافت برداشته مى شود و در ادامه و بعد از كاشت fut یعنى اكثرا در قسمت فرق سركاشته مى شود .

به عبارتى با این روش موهاى بیشترى از پشت سر برداشته می شود و در جلوى سر كاشته می شود . در روش تركیبى سر تراشیده مى شود و اسكار fut نیز در پشت سر ایجاد مى شود كه البته در زیر موها كاملا مخفى خواهد ماند . اما در عوض با این روش مقدار بیشترى مو نسبت به روش هاى fut و fit به تنهائى برداشته و كاشته مى شود . یعنى در یك جلسه دو روزه 3500-2000 گرافت (معادل 9000-6000 تار مو ) برداشته و كاشته مى شود كه مى توان قسمت اعظم سر را پوشش قابل قبولى داد . بنا بر این :

1-     روش تركیبى در افرادى بكار مى رود كه در یك جلسه مقدار زیادى مو نیاز دارند .

2- در روش تركیبى موها به صورت انتخابى كاشته مى شوند یعنى موهاى با كیفیت خوب ( fut ) در قسمت مهمتر سر یعنى جلوى سر و موهاى با كیفیت پایین تر در قسمت بالا و پشت سر ( فرق سر ) كاشته مى شوند .

3-  روش تركیبى معمولا دو روز طول مى كشد روز اول fut و روز دوم fit و بالطبع هزینه عمل از fut و fit به تنهائى بالاتر اما از مجموع دو عمل پایین تر است .

4- در روش تركیبى چون قسمتى از برداشت مو با تكنیك fit انجام مى شود تمام سر با ماشین شماره یك كوتاه مى شود .

لازم به ذکر است که امروزه این دو روش منسوخ شده اند و جدیدترین روش کاشت ، کاشت مو به روش SUT می باشد