کاشت موی رنسانس ( توصیه های قبل از کاشت موی طبیعی)  • انجام یک آزمایش خون ساده که در هر آزمایشگاهی می توان انجام داد. موارد آزمایش :

    CBC، BUN، CR، SGOT، SGPT,FBS ،PT، PTT، BT، CT , HIV AB ، HCVAB ، HBSAG شما می توانید موارد آزمایش را یادداشت نموده و جهت انجام آن به آزمایشگاه مرا جعه نمایید(قابل توجه هموطنان شهرستانی)

  • یک هفته قبل از تاریخ عمل از مصرف آسپرین ،مشروبات الکلی خوداری نموده و میزان مصرف سیگار را کاهش دهید .

  • افرادی که موهای سفید یا جو گندمی دارند موهای خود را رنگ نمایند.

  • شب پیش از عمل استحمام نموده و مو هایتان را با دقت بشویید و صبح روز مقرر صبحانه سبک میل کنید.

  • چنانچه داروی خاصی مصرف می نمایید ویا بیماری خاصی دارید ما را در جریان قرار دهیدkashte moo

kashte mo

gheymate kashte moo

hazineye kashte moo

pezeshke kashte mo

ravesh kashte moo

kashte moo dar Tehran

kashte moo dar iran

tarmime moo

peyvande moo